ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

 

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi kim işleyecektir?

Kişisel verileriniz, veri güvenliği sağlanarak veri sorumlusu sıfatıyla SEYYAH A.Ş. (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletilebilir.

Hangi kişisel verileriniz toplanacaktır?

Şirket aşağıdaki bilgileri toplayacaktır:

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport ve vize bilgileri başta olmak üzere kimlik bilgileri, medeni durum bilgileri,

 • Aile bireylerinin çalışma durumu bilgileri, çocuk sahibi olunup olunmadığı, varsa çocuk sayısı,

 • Ev adresi, telefon ve e-posta adresi başta olmak üzere tüm iletişim bilgileri

 • Kişinin almış olduğu son ücret bilgisi ve ücret beklentisi, 

 • Öğrenim durumu, iş deneyimleri, mesleki yeterlilik bilgileri, yabancı dil durumu, araç kullanım yeterlilik bilgileri (ehliyet, SRC gibi), askerlik durumu, hobiler, mülakat değerlendirmeleri, emeklilik bilgisi, referanslar, önceki işyerlerine ilişkin bilgiler,

 • Sabıka durumu, imza, sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, sigara kullanımı

 • Fotoğraf

Kişisel verileriniz ne amaçla işlenecek ve kimlere aktarılacaktır?

Şirket çalışan adaylarından;  

 • Çalışan adaylarının iş başvuru talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda çalışan adaylarıyla veya şirkete referans olarak belirtilen kişilerle iletişime geçilmesi, işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finansal durumun değerlendirilmesi, mevzuatta öngörülen ve Şirketin menfaati gereği

amaçlarıyla Şirket tarafından toplanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel veriler grup şirketlerine aktarılabilecektir.   


 

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanacaktır?

Şirket, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım alanlarından (kariyer.net, yenibiris.com vb), çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında mülakat ve Şirket tarafından gönderilen test sonuçlarından, uygun personel bulunması ve seçimi hizmeti veren şirketlerden, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler; iş başvurunuzun değerlendirilmesi, adayın uygunluğunun değerlendirilebilmesi, en uygun pozisyona en uygun adayın yerleştirilmesi için mülakatların yapılabilmesi ve iş ilişkisinin kurulabilmesidir.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?

Kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi devam ettiği sürece ve herhangi bir şekilde sürecin sona ermesi durumunda sona erdiği tarihten itibaren bir yıl saklanacaktır. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini ik@seyyah.com.tr adresine göndereceği e-posta veya  Batıkent Mah. Çevre Yolu Blv. No:716 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine yapacağı yazılı başvuru ile iletebilir. Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretli/ücretsiz sonuçlandırılır.

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANINI OKUYUP ANLADIĞIMI BEYAN EDERİM.